У  С  Т  А  В

             на

                                          Български Киноложки Бобтейл Клуб”

 

 

                                                              І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. „Български Киноложки Бобтейл Клуб” е сдружение с нестопанска цел, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението осъществява своята дейност въз основа на законите на Република България, Устава и правилниците си, както и в съответствие с нормативните документи и разпоредби на Международната Федерация по кинология – FCI (МФК) .

 

ІІ.  НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2./1/. Наименованието на сдружението е "Български Киноложки Бобтейл Клуб". Името на Сдружението може да бъде изписано на български в пълен вид и/или с абревиатура (БКБК), както и на английски език по следния начин: " Bulgarian Cynological Bobtail Club" (BCBC).

/2/. Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда по регистрация на сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ трябва да бъде посочван в документите и кореспонденцията на сдружението.

           

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 Чл.3. Седалището на сдружението е:  гр. София, община Столична.

 

 ІV.  СРОК

 Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

V.  ДЕЙНОСТ

 Чл.5. /1/. „Български Киноложки Бобтейл Клуб” осъществява дейност в полза на своите членове.
/2/. Предметът на дейност на БКБК се изразява в популяризиране, чистопородно развъждане, регистрация и насърчаване отглеждането на кучета от породата Староанглийска овчарка/Бобтейл/  на територията на Република България при точно спазване на изискванията на стандарта,  установен от страната родина и МФК, относно расовите белези на кучетата от тази порода и абсолютна забрана за всякакво кръстосване с други породи кучета.

ЦЕЛИ

Чл.6. /1/.Да обединява собственици и любители на чистопородни кучета с доказан произход от породата Староанглийска овчарка/ Бобтейл/.
/2/. Запазване и разпространение на породата Староанглийска овчарка /Бобтейл/ в чист вид.
/3/. Подобряване на  екстериорните и ползвателни качества на породата в България.
/4/.  Повишаване киноложката култура на членовете си и популяризиране на дейността си пред обществото.
/5/.  Спазване на принципите на хуманно отношение към животните и защита на техните права съгласно европейските и световни конвенции и практики.

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.7./1/. Целенасочена развъдна дейност и селекция за подобряване качествата на кучетата от порода Староанглийска овчарка/ Бобтейл/.
/2/.  Създаване и приемане на правилници и други вътрешни актове за дейността на БКБК, съобразени с Устава на сдружението и изискванията на МФК.
/3/.  Водене на съответна развъдна документация съгласно правилата на МФК.
/4/.  Издаване на родословни свидетелства  на кучета от породата Староанглийска овчарка / Бобтейл/   съобразно Правилника за развъдна дейност на БКБК и нормативните документи на  МФК.
/5/.  Организиране и провеждане  на клубни екстериорни изложби и прегледи за селекционна годност.
/6/.  Обучение на съдии за породата.
/7/. Признаване на имена на развъдници за кучета от породата Староанглийска овчарка/ Бобтейл/ , съгласно клубните изисквания за даване име на развъдник.
/8/. Даване на компетентни консултации на членовете на Клуба, организиране на семинари и други обучения.
/9/.  Разпространение на информационни материали, свързани с отглеждането и развъждането на кучета от породата Староанглийска овчарка /Бобтейл/, стандарта на породата, календар на изложби и състезания и други .
/10/. Осъществяване и развитие на международни връзки и сътрудничество със сродни организации с оглед обмен на полезна информация за породата.
 


VІ.  ЧЛЕНСТВО

 ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 Чл.8. /1/.  Членуването в БКБК е доброволно.
/2/. Членове на БКБК могат да бъдат физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, приемат и изпълняват неговия Устав, плащат редовно членски  внос.
/3/.  Учредителите на Клуба са негови членове по право.
/4/. Малолетни и непълнолетни лица могат да участват в работата на БКБК само със съгласие на родителите /настойниците/ си.
/5/. Членове на БКБК не могат да бъдат юридически или/и физически лица, които са членове на алтернативни на БКБК организации или участват в дейността им.

 
Чл.9
. Всеки член на сдружението има право:
/1/. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание.
/2/. Да бъде избиран в неговите органи на управление.
/3/. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и неговите органи.
/4/.  Да бъде информиран за дейността на сдружението.
/5/. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите на дейността му.

 Чл.10. Всеки член на сдружението е длъжен:
/1/. Да заплати еднократна встъпителна вноска при приемането си за член на БКБК.
/2/.  Да внася редовно и в срок членски внос, определен от ОС в чл.25 ал.12.
/3/. Да спазва Устава, правилниците и  нормативните документи на сдружението и да работи за постигане на неговите цели.
/4/.  Да работи за издигане на обществен авторитет на сдружението.

 Чл.11. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

 ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 Чл.12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание при гласуване с обикновено мнозинство. За придобиване статут на член на БКБК кандидатът подава писмена молба  до Председателя на Управителния съвет на БКБК, който я внася за разглеждане на първото заседание на УС. УС взема решение, относно приемането на кандидатурата и представянето й за гласуване от ОС.

                                    

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.13. /1/.  Членството се прекратява:
             1.  С едностранно волеизявление до сдружението;
             2.  Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
             3.  С изключването;
             4.  С прекратяването на БКБК;
             5.  При отпадане.    
/2/. Напускането на БКБК става с писмена молба, придружена от кратка писмена мотивация за напускане, подадена един месец преди датата на напускането и адресирана до УС. В едномесечен срок от датата на подаване молбата може да бъде оттеглена. Не се ли оттегли в този срок, напускането става окончателно и неоспоримо.
/3/. Решението за изключване се взема от УС на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. УС е длъжен да даде срок на изключвания член за обяснение и след това може да вземе решение за неговото изключване. При вземане на решение, УС е длъжен незабавно да уведоми съответното лице като посочи причините за това. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в срок от 1/един/ месец от датата на решението. Изключването от Клуба се налага в следните случаи:
             1. Нарушаване на Устава, правилниците и другите Клубни разпоредби;
             2. Неизпълнение на решенията на органите на БКБК;
             3. Констатирани действия в противоречие с целите, заложени в настоящия Устав;
            4. Извършване на действия, които застрашават и/или увреждат интересите и престижа на БКБК или негов член;
             5.  Членство в алтернативни на БКБК организации и такива на МФК;
             6.. При неспортсментско поведение и незаконна търговия с кучета;
/4/. Прекратяване на членството при прекратяване на сдружението, може да стане в следните случаи:         
            1.По решение на Общото събрание на БКБК;
            2.С решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.
/5/. Отпадането на членство е налице, когато има невнасяне на членския внос в определения срок, предвиден в Устава и след изтичане на  30 дни от поканата / писмена или чрез електронна поща / за внасяне , отправена от страна на Управителния съвет към забавилия плащането член. Отпадането се констатира по документи и с решение на Управителния съвет, с което се прекратява членството. Изгубени по този начин членски права могат да бъдат възстановени по общия ред, съгласно чл.12 и заплащане на встъпителна вноска по чл.10  ал. /1/.

Чл. 14. При прекратяване на членството БКБК не дължи връщане на направените имуществени вноски от членовете. Прекратилият членството си член на КНШБ  е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

 

VІІ. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

 ИМУЩЕСТВО

 Чл.15. Имуществото на БКБК може да се състои от парични средства (в т.ч. валута), движими и недвижими имоти, ценни книжа и предмети, право върху интелектуална собственост, други права и фактически отношения, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА:

Чл.16. /1/. Редовен членски внос. Всички членове на сдружението са длъжни да внасят годишен членски внос в размер, определен от Общото събрание. Членският внос за текущата година следва да се внесе най-късно до 28 февруари. Новоприет член заплаща годишен членски внос за текущата календарна година независимо от срока, оставащ до следващата календарна година.
/2/. Встъпителни вноски. Всички членове на Сдружението са длъжни да внесат еднократна встъпителна вноска при приемането си за член на Клуба.  Същата се дължи и при подновяване на членство след прекратени права.
/3/. Вноски за участие в изложби и експертни оценки, както и за издаване на родословни и други Клубни документи.
/4/. Дарения и завещания в полза на сдружението, като редът и условията за извършването и приемането им се определя от УС в съответствие с Устава и действащото законодателство.
/5/.  Договори за спонсорство.
/6/. Други дейности, свързани с постигане на целите на БКБК.

Чл.17. Средствата на сдружението могат да се използват само за осъществяване на целите, предвидени в Устава на БКБК и неговата издръжка, като изразходването им става по реда предвиден в този Устав и действащото законодателство.

Чл.18.  Сдружението не разпределя печалбата.

Чл.19.  Сдружението не извършва стопанска дейност.

 Чл.20. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на сдружението.

                      

VІІІ.  УПРАВЛЕНИЕ

 ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО.

 Чл.21. /1/. Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
/2/. Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

                                                   
ОБЩО СЪБРАНИЕ

 СЪСТАВ . ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.22. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл.23.Членовете - юридически лица се представляват пред Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено физическо лице, член на БКБК.

ЧЛ.24. /1/. Упражняването на членски права пред Общото събрание може да бъде предоставено на друг член на БКБК чрез писмено пълномощно и предизвестие, изпратено на електронния адрес на Клуба.. Едно лице може да представлява не повече от двама/освен себе си/ членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.
/2/. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице, което е член на клуба.
/3/. В пълномощното изрично трябва да бъде упоменато, че то е издадено за участие в Общото събрание на сдружението и посочена датата на ОС.

 
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.25. Общото събрание:
/1/.  Изменя и допълва Устава на БКБК.
/2/.  Приема други вътрешни актове.
/3/. Взема решения за преобразуване или прекратяване на БКБК.
/4/. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет,  Председателя на Управителния съвет, зам.Председателя и Отговорника по развъдна дейност.
/5/.  Взема решения относно числения състав и срока на мандата на Управителния съвет.
/6/.  Назначава ликвидаторите при прекратяване на БКБК, освен в случай на несъстоятелност.
/7/. Вземане на решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имот.
/8/.  Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство.
/9/.  Взема решение за участие в други организации.
/10/. Взема решения за откриване и закриване на регионален структури, ако такива бъдат създадени ./11/. Определя общата програма и насоките за развитие на БКБК .
/12/. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
/13/. Взема решение относно  размера на встъпителните вноски и на членския внос.
/14/. Отменя решения на УС и другите органи на БКБК, когато противоречат на Закона и Устава на БКБК или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БКБК.
 /15/. Взема решения по въпроси от общ характер - жалби, декларации, обръщения и др.
/16/.  Приема нови членове.

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 Чл.26./1/. Редовно Общо събрание - провежда се най-малко веднъж годишно.
2/. Извънредно Общо събрание - може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет по искане  най-малко на една трета от членовете на сдружението.

 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.27./1/. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно -редовно Общо събрание.
/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете на БКБК -извънредно Общо събрание.
/3/. Редовно Общо събрание се свиква от Управителния съвет след предизвестие на всички членове на БКБК, отправено един месец преди определената за провеждане дата на ОС чрез писма - покани и/или електронна поща. Поканите трябва да съдържат дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му ,по чия инициатива се свиква и трябва да бъдат изпратени не по-малко от 30 /тридесет/ дни. Преди датата на провеждане на ОС.
/4/. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано при необходимост от Управителния съвет или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете на БКБК в населеното място, където се намира седалището на БКБК. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по седалището на БКБК по писмено искане на заинтересуваните членове или натовареното от тях лице.

 ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ.               

Чл.28. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ.

Чл.29./1/.  На заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.
/2/. В списъка по чл.29./1/ се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване на наличния кворум.

 КВОРУМ                                         

Чл.30. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на БКБК. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на членовете. 

 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.31. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до:
              1. него, неговата съпруга или роднини по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително;
           2. юридически лица, в които той е член на управителния орган и може да повлияе върху вземането на решения.

 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 Чл.32./1/. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.:

              1.квалифицирано мнозинство - 2/3 от гласовете на присъстващите, за решения относно чл.25./1/, чл.25./3/ и чл.36./2/;
                    2. обикновено мнозинство - 1/2 +1 от гласовете на присъстващите за всички случаи, извън посочените в чл.32./1/.1.
/2/. Решенията се вземат само с лично гласуване на всеки от членовете /представителите/ с право на глас.
/3/. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
/4/. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или, ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 ПРОТОКОЛ

 Чл.33. /1/. За заседанията на Общото събрание се води протокол.
/2/. Протоколът от Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите свързани със свикването на Общото събрание.
/3/. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и следи за точното записване на решенията в протокола.

                                                                    УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 Чл.34./1/. БКБК се управлява от Управителен съвет, а се представлява от неговия Председател .
/2/. Управителният съвет се състои от не по- малко от 3/три/ и не повече от 7 /седем/ члена, от състава на които ОС задължително избира  Председател, Зам. Председател, Отговорник по развъдната дейност.
/3/. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок не по-малко от 3/три/ и не повече от  5/пет/ години, при явно гласуване.
/4/. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/5/. Член на УС може да бъде освободен предсрочно според разпоредбите на чл.36.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.35. /1/. Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разделение на функциите между членовете.
/2/. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на БКБК и да пазят тайните на БКБК и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
/3/.  Приема и утвърждава Правилник за своята дейност и правилници и наредби за дейността на регионалните секции към БКБК /ако такива бъдат създадени/.
/4/. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на БКБК.
/5/. Взема решения за разпореждане с имуществото на БКБК при спазване изискванията на Устава и действащото законодателство.
/6/. Определя реда и организира извършването на дейността на БКБК.
/7/. Създава и разпуска помощни органи на БКБК и други вътрешни правила във връзка с организационно-управленската структура  на БКБК.
/8/. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на БКБК.
/9/. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
/10/. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
/11/. Подготвя и предлага за утвърждаване решения, наредби и правилници от компетентността на Общото събрание.
/12/. Взема решения и всички други въпроси, които съгласно този Устав или приложимите нормативни актове не са предоставени като правомощия на Общото Събрание.
/13/. Взема решения относно:
            1.Начина, и условията за внасяне на встъпителните вноски и  годишните членски вноски
            2. Размера и условията на вноските за участие в изложби,състезания и други мероприятия
            3.Вноските за издаване на удостоверения за произход и др. имуществени вноски.
/14/.  Определя адреса на сдружението.
/15/. Утвърждава, организира и контролира провеждането на съвещания, прегледи и изложби БКБК въз основа на утвърдения от ОС годишен бюджет и протоколно решение на УС за конкретните разходи.
/16/. Взема решения за налагане на дисциплинарни мерки на членове на БКБК в съответствие на чл.43.
/17/. Отговаря за документацията на БКБК, която му е поверена по силата на Устава.
/18/. Води и/или съхранява следната документация:
             1. Протоколи от провеждането на Общите събрания;
             2. Протоколна книга за заседанията на УС;
             3. Племенна книга;
             4. Входящ и изходящ дневник за кореспонденция;
             5. Друга оперативна документация.

Чл.36./1/. Освобождаване на членове от УС става по тяхно искане с писмена молба, отправена до Председателя на УС 1 /един/ месец преди датата на напускане, освен ако последното се налага по непреодолима причина. УС разглежда молбата в едномесечен срок и взема решение за отнасяне на въпроса пред ОС с обикновено мнозинство, като молителят не гласува.
/2/. ОС може да освободи член на УС предсрочно поради неизпълнение на задълженията му, с решение, взето с квалифицирано мнозинство като посоченият член на УС не гласува. Искането се внася до УС, който е длъжен в срок от  1/един/ месец да излезе със становище и да постави искането на гласуване на най-близкото Общо събрание.

 ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 Чл.37. /1/. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на БКБК. Заседанията на УС се свикват и ръководят  от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от зам.председателя или от определен от УС негов член.
/2/. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/3/. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.35./5/, .35/6/ и чл.35./7/ с мнозинство от всички членове.
/4/. За присъстващи се считат и членовете , с които има двустранна телефонна връзка, или друга такава, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения , което се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.
/5/. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взето решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

 
ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 38. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на БКБК.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 39. /1/. Председателят на Управителния съвет се избира пряко от Общото събрание за срок, еднакъв с мандата на УС с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас при явно гласуване.
/2/. Председателят на Управителния съвет представлява БКБК в отношенията му с всички държавни органи и обществени организации в страната и чужбина. При невъзможност да се осъществи това представителство, с правото да представлява БКБК се упълномощава зам.Председателят, а при негово възпрепятстване това право се предоставя на  изрично посочен с пълномощно друг член на УС.
/3/. Председателят има право да извършва всички действия, които са свързани с дейността на БКБК в съотвествие с Устава и другите нормативни документи на БКБК и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

 Чл. 40. Председателят:
/1/.  Организира изпълнението на решениеята на УС.
/2/. Организира дейността на БКБК, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество в съответствие с Устава.
/3/. Представлява БКБК и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
/4/. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на БКБК.


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 41. /1/. Зам. Председателят на Управителния съвет се избира пряко от Общото събрание за срок, еднакъв с мандата на УС с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас при явно гласуване.
/2/. Зам.Председателят на Управителния съвет се упълномощава да представлява БКБК в отсъствието на Председателя на УС или неговото възпрепятстване. При невъзможност да се осъществи това представителство, правото да представлява БКБК добива изрично посочен с пълномощно друг член на УС.
/3/. Зам.Председателят има право да извършва всички действия , които са свързани с дейността на БКБК в съотвествие с Устава и другите нормативни документи на БКБК.
/4/. Зам.Председателя е длъжен по всяко време незабавно да докладва на УС за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за БКБК.


ОТГОВОРНИК ПО РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 42. /1/. Отговорникът по развъдната дейност се избира пряко от Общото събрание за срок, еднакъв с мандата на УС с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас при явно гласуване.
/2/. Следи за спазване на стандарта, разпоредбите и указанията за отглеждане на кучетата от породата Староанглийска овчарка /Бобтейл/ в съответствие с нормативните документи и  селекционно-развъдната програма на БКБК.
/3/. Потвърждава избора за включване на дадено куче от породата Староанглийска овчарка /Бобтейл/ в развъдна дейност в съответствие с правилниците и другите нормативни документи на БКБК и води съответната оперативна документация.
/4/. Съветва, контролира и подпомага членове на БКБК при осъществяване на селекционни връзки.
/5/. Длъжен е да уведомява УС за констатирани нарушения на разпоредбите и указанията по отглеждането .

                                                                                        
                      ІХ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ

Чл. 43. /1/. УС има право да налага наказания на членове на БКБК, които санарушили устава и правилниците на БКБК или с поведението си вредят нанеговите интереси, като наложи някоя от следните дисциплинарни мерки
                        1. предупреждение;
                        2. временно спиране на членски права;
                        3. изключване на член от БКБК.  
/2/. Дисциплинарните мерки по чл.43 т.1 и т.2 имат временен характер и не могат да бъдат за повече от една година. Наложените дисциплинарни мерки могат да се обжалват от заинтересованите лица в срок 1 /един/ месец пред Управителния съвет на БКБК, който ги потвърждава, променя или отменя. Ако наказанието бъде потвърдено от УС, потърпевшият има право да обжалва решението на УС пред ОС в срок от 1/един/ месец от датата на потвърждаването му..

 

Х.  ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 Чл.44. Ежегодно до края на месец януари Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на БКБК за изтеклата година  при спазване на действащото законодателство и принципите за откритост и достоверност.

 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

 Чл.45. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния счетоводен отчет.

 ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

 Чл.46. Годишния счетоводен отчет се изготвя в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове.

 ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 Чл.47. След изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността, Управителният съвет взема решение за свикване на редовно Общо събрание, което трябва да се проведе до края на месец февруари.

 ДИВИДЕНТИ

 Чл.48. Сдружението не разпределя печалба.

                                                                                                        
ХІ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ

 Чл.48.  Дружеството се прекратява:
                              1. По решение на Общото събрание;
                               2. При обявяването му в несъстоятелност;
                      3. С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 
ХІІ. ЛИКВИДАЦИЯ

 Чл.49. /1/. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
/2/. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или  от определено от него лице като относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
/3/. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на  БКБК. Ако решение за това не е било взето до прекратяването на БКБК, то се взема от ликвидатора.


ХІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.50. /1/. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.          
/2/. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия Устав в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия  Устав.