ПРАВИЛНИК ЗА СЕЛЕКЦИЯ И РАЗВЪЖДАНЕ

 

НА

 

"БЪЛГАРСКИ  КИНОЛОЖКИ  БОБТЕЙЛ  КЛУБ" /БКБК/

 

 

І. Общи положения.

Правилникът за селекционно развъждане /ПСР/ на БКБК урежда цялостната селекционно-развъдна дейност, способства за селекция и развъждане на функционално здрави чистопородни кучета със стабилна психика. Те трябва да отговарят на характеристиките , описани в стандарта на породата Староанглийска овчарка/Бобтейл/ и да не притежават елиминиращи породни недостатъци. БКБК, в съотвествие с ПСР  оказва помощ на своите членове при селекцията и развъждането, дава консултации и осъществява контрол на развъдната дейност, както и осигурява водене на селекционно-развъдна книга (племенна книга).

В ПСР са взети под внимание съответните особености на породата . Всеки развъдчик може да работи по своя собствена програма, стига да спазва общите правила за развъждане на клуба. .При направени изменения или допълнения на Правилника за селекция и развъждане на БКБК валидният текст на ПРС се изпраща в седалището на БРФК.

Правилникьт  за селекция и развъждане е задължителен за всички членове на БКБК.

 


II. Селекционно-развъдна дейност (СРД)

 

1. Общи положения

В селекционно-развъдната дейност се прилага единствено и само методът на чистопородното развъждане. Изключения не се допускат.

Развъдна дейност с кучета, притежаващи пороци, недопустими според стандарта на породата не се извършва.

2. Право на селекция и развъждане

Развъдчик по смисъла на този правилник е всеки редовен член на Клуба, който има поне едно собствено женско куче или такова, взето с договор за наем, годно за разплод и регистрирано в племенната книга на БКБК и БРФК, и който има регистрирано запазено име на развъдник в БРФК и Международна Федерация по Кинология (FCI).

3. Предпоставки за развъждане

До селекционно развъждане (СР) се допускат само родословни, здрави кучета със стабилна психика, които са собственост на членове на клуба, с платен членски внос  за текущата година. Трябва да са спазени следните изисквания:

-        Да притежават родословие от киноложка федерация, призната от FCI или неин партньор по договор;

ЖЕНСКИ КУЧЕТА

а/. Да са навършили минимум 24 (двадесет и четири) месечна възраст и максимално допустима възраст до навършване на 8 (осем) години;

б/. Да имат получени минимум три екстериорни оценки “мн.добър” или “отличен” на национални, международни, Клубни, специализирани изложби,  от трима различни, съдии;  Не по-малко от две от тези оценки трябва да са получени от кучето след навършване на 15 месечна възраст.
в/. До навършване на четири годишна възраст всяко куче, включено в развъдната програма трябва да има оценка „мн.добър” или „отличен” в календарната година на покриването.

МЪЖКИ КУЧЕТА

а/. Да са навършили минимум 20 (двадесет ) месечна възраст . Максимално допустима възраст  до навършване на  9 (девет) години; Отклонения от максимално допустимата възраст се допускат само при особено ценни екземпляри и в зависимост от здравословното състояние на кучето. В този случай се изисква специално одобрение от Отговорника по развъдната дейност и Комисията по развъдна дейност.

б/. Да имат получени минимум три екстериорни оценки “отличен” на национални, международни, Клубни, специализирани изложби ,  от трима различни, съдии;  Не по-малко от две от тези оценки трябва да са от участия  след навършване на 15 месечна възраст.
в/. До навършване на четири годишна възраст всяко куче, включено в развъдната програма трябва да има оценка „отличен” в календарната година на покриването.

4. Допълнителни изисквания

а/. Трябва да се направи изследване за тазобедрена дисплазия, което се провежда най-рано на 15 месечна възраст на кучето в определени от БКБК ветеринарни клиники, за което собственикът предоставя официален сертификат, издаден от клиниката. До селекционно развъждане се допускат само кучета със степен на дисплазия не по-голяма от трета (С).;
б/.
Задължително е преди осъществяване на връзката да бъде направено изследване за бруцелоза;
в/.
Не се допуска инбридинг (близкородствено развъждане) по-близък от 2-3 (прародител към прапрародител).  За близкородствено чифтосване  от І-ва степен се изисква специално съгласие на Клуба;

г/. БКБК препоръчва женските кучета да раждат максимум веднъж за 1 (една) календарна година. В този смисъл за раждане се смята и спонтанно прекъсване на бременността след 45-я ден. Не се разрешава заплождане на женските кучета след 2 (две) направени операции секцио;
д/.
Собственикът на женското куче се задължава да обезпаразити, да сложи микрочипове и да ваксинира кучилото, както и да подаде необходимите документи и да получи родословия на кученцата. Поставянето на микрочипове се извършва задължително преди подаване на документи за издаване на родословия.;

е/. Клубът изисква малките да се предават на новите им собственици на възраст най-малко 45 дни и с поставена първа ваксина.

 

Клубът не се занимава с продажба / разпространение на малките/. При наличие на интерес от страна на желаещи да придобият кученце, клубът дава координатите на развъдчиците, имащи или очакващи кучила.

 

ІІІ.  Проследяване и контрол на селекционното развъждане

БКБК е длъжен да осигури контрол на селекционното развъждане и консултации на развъдчиците. Ръководството на селекционно-развъдната дейност се осъществява от Отговорника по развъдна дейност, а текущ контрол се провежда от Комисията по развъдна дейност (КРД). Основни задължения на Комисията по Развъдна дейност е да следи за качествата на кучетата, влизащи в разплод и техните потомци. При установяване на аномалия или вродени наследствени дефекти да изготвя Доклад,  да проучи и проследи и при доказване да изключи от разплод носителя на аномалията. В състава  на КРД влизат отговорникът по Развъдна дейност и един клубен съдия. БКБК одобрява клубни съдии за породата Староанглийска овчарка /Бобтейл/ по регламента на БРФК и в съответствие с ПСР на Клуба, със съдийски права на клубно ниво за породата.  Мандатът на членовете на КРД изтича с този на членовете на УС.

Отговорникът по развъдна дейност отговаря за проследяването и формалното приемане на кучилата в клуба. Собствениците на предвидените за чифтосване кучета са длъжни, преди акта на покриване, да се убедят, че предпоставките за селекционно развъждане са налице.

 

1. Собственикът на женското куче за заплождане трябва да уведоми предварително Отговорника по развъдната дейност  на Клуба за планираната връзка. Уведомяването трябва да стане писмено , копие от него се изпраща и до електронния адрес на клуба. Заедно с Уведомлението за връзка , собственикът на женското куче изпраща всички документи /квитанция за платен чл.внос за текущата година, Родословие на женското куче, Удостоверение за запазено име, оценителни листи, Сертификат за степен на дисплазия, изследване за бруцелоза/, удостоверяващи правото за разплод  по параграф II, т.2, т.3 и т.4/а/,/б/. Без  Уведомлението за връзка и съпътствашите го документи връзката се счита за необявена, не се регистрира в клубната документация и родословия не се издават.

Попълва се формуляр – “акт за връзка”, който се подписва от собствениците на мъжкото и женското кучета. Отговорникът по развъдна дейност трябва да присъства на акта. Актът се документира чрез снимка, която се прилага заедно с формуляра.

2. При настъпило раждане , в 7-дневен срок собственикът на женското куче трябва да уведоми притежателя на мъжкото куче и  ОРД на Клуба. Копие от уведомлението се изпраща и до електронния адрес на клуба.

3. Отговорникът по развъдна дейност следва да направи оглед на кученцата най-късно до 40 дни след окучването. Развъдчикът е длъжен да осигури възможност за огледа. На майката и кученцата трябва да бъде осигурено добро отглеждане, в съответствие със законодателството на Република България .

4. Не се допуска продаването на кученца в зоомагазини, зооборси и други търговски средища, съгласно Устава на БКБК. При констатирани нарушения се  прилагат предвидените в Устава мерки.

5. От развъждане се спират кучета, в чието потомство с двама различни партньори се раждат малки, които имат еднакви предавани генетично наследствени заболявания /кучета с малформации, вродена слепота или глухота, заешка устна, вродена епилепсия, тазобедрена дисплазия, прогресивна атрофия на ретината, крипторхизъм и други наследствено предавани болести/, както и такива, които притежават белези, поставящи ги извън стандарта на породата.

6. За мъжки и женски кучета, собственост на няколко човека, трябва да се представи отговорно лице, което ще полага представителен подпис и това лице задължително фигурира в договора за съсобственост.

За всяко съмнение по отношение редовността на развъдната дейност, , Отговорникът по развъдната дейност следва да съобщи на УС на БКБК и на Председателя на Развъдната комисия. Клубът си запазва правото да налага ограничения по силата на този Правилник на развъдчици, които не отглеждат кучетата по подобаващ начин и не осигуряват необходимото за правилното им развитие според законодателството на Република България.


ІV. Селекционно - развъдна книга  (СРК).

Клубната Селекционно-развъдна книга /СРК/ е основа на селекционното развъждане на расови кучета. Информацията в нея е възможно най-подробна.

Селекционно-развъдната книга на БКБК се съхранява и попълва от Отговорника по развъдна дейност. За да бъде записано в СРК /том І/, дадено куче трябва да има доказан произход за поне три генерации назад.

1. В СРК трябва да бъдат посочени минимум следните данни за кучето: име, номер на родословие, пол,  номер на микрочип, дата на раждане, производител. В СРК ще се записват и резултатите от изследванията  за наследствени заболявания, проявени на кучетата.

2. За едно кучило трябва да се записани най-малко име на развъдника, име и адрес на развъдчика, дата на раждане на кученцата, имена и номера от СРК /номер на FCI родословие/ на родителите, пол, име, номер на микрочипа . По решение на БКБК могат да бъдат записани и други данни, свързани с кучилото.

3. Кучета, внесени от чужбина се впиват в СРК само, ако притежават експортни родословия от страна член (асоцииран член) на МФК.  Всяко родословие подлежи на проверка в съответната национална киноложка федерация.

 

В съответствие с изискванията на БРФК, БКБК е длъжен  да води като приложение към СРК регистър /том ІІ на СРК/ на кучета, чийто произход не може напълно /без пропуски/ да бъде доказан с три генерации назад в СРК или кучета с непризнати родословия, чиито външно проявление и психика след предварителна проверка от оторизиран експерт, отговарят на определените характерни белези на породата и , за които бъде издаден сертификат за принадлежност към породата Четвъртото поколение кучета, записани в регистъра, може да бъде записано в редовната СРК /том І/. 

Печатни СРК се издават по възможност всяка трета година като сборен том. Екземпляр от тази книга се изпраща в БРФК веднага след нейното излизане. През останалото време всяка година  КРД изпраща в БРФК актуален списък с данните от СРК на БКБК.

 

V. Родословия

Родословието е удостоверение за произход, издавано от БКБК и регистрирано в Служба „Племенна книга” на БРФК при гарантирана идентичност със записванията в Селекционно-развъдната книга на БКБК.

1. Родословия се издават само на кучила, чиито родители отговарят на изискванията на БКБК за селекционно-развъдна дейност: параграф II, т.1, т.2, т.3 и т.4/а/,/б/ и в съответствие с параграф III, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 . За да бъде издадено родословие е нужно подготвената за това документация да бъде съпроводена с попълнен формуляр за издаване на родословие, подписан от Отговорника по развъдната дейност и Председателя на УС и  подпечатан с печата на БКБК.

2. БКБК използва своя официалната бланка-образец за родословията, които издава. При износ на куче, произведено в страната, освен родословието, издадено от БКБК се издава и документ за експорт.

3. Изгубени или унищожени родословия се обявяват за невалидни. БКБК съобщава на Служба Племенна книга в БРФК и издава дубликат.

4. Фалшиви родословия или родословия с неверни данни  се обявяват за невалидни, за което се съобщава в БРФК.

5. Вноските за издаване на родословия и всички услуги, свързани с вписването, се определят от БКБК. Вноските за регистриране на родословия в БРФК се определят от БРФК.

6. Родословия могат да бъдат издадени най-рано на 49-дневна възраст от раждането на кучилото, след което се заверяват в Племенната книга на БРФК. При подаването на документите за родословия, кученцата трябва да бъдат маркирани с микрочип, като това задължително се указва в клубната документация и се вписва в родословията. Собственикът на кучилото трябва да подаде молба /писмена и на електронния адрес на Клуба/ за издаване на родословни документи и да приложи :

- Уведомлението за връзка

- Акта за заплождане

- Акта за оглед на кучилото

- Акта за поставяне на микрочип

 - фотокопия от родословията на родителите и оргинал на родословието на  майката.
 - попълнен формуляр за кучилото с данни за  кученцата

 - списък на получените от родителите оценки и титли, които желае да бъдат вписани в  родословието. Родословия се издават на всички живи кученца, като собственикът на кучилото ги заплаща предварително в касата на клуба. Родословните документи се изготвят в срок до 1 месец от подаване на документите, но не по рано от 49-ия ден от раждането.

 

VІ.  Договор за заплождане

Задължителен документ, в който собствениците на предвидените за заплождане кучета уточняват начина на издължаване между тях. Страни по Договора за заплождане са собственикът на мъжкото куче и този на женското. БКБК следи за коректното отношение между страните и има право при констатиране на нередности да налага ограничения по силата на този правилник.

Примерни варианти за издължаване между собствениците могат да бъдат:

а. Предварително заплащане на връзката от собственика на женското куче;
б.
Взимане на полагаем приплод от страна на собственика на мъжкото куче;
в.
   Друго писмено споразумение между страните.

 

При заплащане на връзката трябва да се отразят следните примерни обстоятелства: 
а.  стойността на скачката;

б. момента на заплащане на сумата;

в. начина за евентуално обезщетяване на собственика на женската, в случай че тя остане незаплодена ( например безплатно заплождане на следващо разгонване на женската, връщане на част от сумата или друг начин).

След като бъде извършено заплождането, съобразно установените изисквания, се счита, че мъжкото куче за разплод е изпълнило надлежно своите задължения и собственикът му има право да получи уговореното заплащане, като при това не е задължително констатиране на бременност при женската. В този случай, след заплащането на сумата собственикът на мъжкото куче няма права по отношение на кученцата от кучилото.

 

При взимане на полагаем приплод от страна на собственика на мъжкото куче трябва да се отразят следните примерни обстоятелства:

а. момент и срок на избор и на кученце от собственика на мъжкия;

б. момента и срок на предаване на кученце на собственика на мъжкия;

в. уреждане на разходите по транспорта на женското куче;

г. специални договорки за броя кученца, полагащи се на собственика на мъжкия, при настъпване на някои специални обстоятелства (ако има мъртвородени кученца или умрели впоследствие, ако се роди едно кученце).

При устна договорка, свързана със заплождането и евентуалното й неспазване от страна на собственика на мъжкото или женското куче БКБК не се ангажира с арбитраж по случая.

 

VІІ. Документация

1. Документиране на покриването (акт за връзка)

Документ, в който собствениците на мъжкото и женското куче удостоверяват с подписите си, че е извършено заплождане между техните кучета. В него се посочват датата и мястото на заплождането, имената и адресите на собствениците, имената и номерата на родословията на кучетата.
Актът за връзка се попълва веднага след извършване на заплождането и се подписва и от ОРД. Задължително към този документ се прилагат снимки на скачката.


2. Акт за оглед на кучилото (акт за оглед)

Попълва се от Отговорника по развъдната дейност след оглед на кучилото . В него се описват всички кученца, имащи право на родословие. Актът се подписва от собственика на женската и от  Отговорника по развъдната дейност.

3. Акт за поставяне на микрочип

В него се описват номерата на  микрочиповете на всички кученца от кучилото. Микрочиповете се поставят от квалифициран ветеринарен лекар, който удостоверява това с подпис и печат.

4. Сведение относно лицата, които са придобили кученца.

БКБК препоръчва на всеки развъдчик да има списък, в който подробно да бъдат записани имената, адресите и телефоните на всеки нов стопанин на кученце. Развъдчикът трябва добре да запознае бъдещия собственик с особеностите при отглеждането и възпитаването на кученцето.

5. Изкуствено осеменяване

При изкуствено осеменяване на женското куче ветеринарният лекар, който е взел семенната течност от мъжкото куче, трябва да удостовери с подпис и печат,  че прясната или дълбоко замразена сперма е от уговорения мъжки за разплод, Ветеринарният лекар, който осеменява женското куче, трябва да потвърди писмено извършеното акт.

6. Заплождане на женски кучета в чужбина

При извършването на такова заплождане мъжкото куче трябва да отговаря на изискванията за селекционно развъждане на страната, чийто гражданин е собственикът му. В този случай към Акта за връзка трябва да бъде приложено и копие от родословието на мъжкото куче, както и копия от шампионски сертификати и титли (при наличието на такива). Прилагане на снимка на скачката е задължително.

7. Отстъпване правото за развъждане

За собственик на кучилото по правило се смята собственикът на женската. Съществува възможност за отстъпване на правото на развъждане.Това трябва да се извърши писмено и преди акта на покриване. Писменото отстъпване на правото на развъждане трябва своевременно да се заяви пред Отговорника по развъдната дейност. В документа за отстъпване на правото за развъждане задължително  трябва да се опишат правата и задълженията на двете договарящи страни.
При прехвърляне на собствеността на бременна женско куче, ако не са извършени други уговорки, новият собственик автоматично се смята за собственик на приплода. Кученцата се вписват в породния регистър на страната, в която е постоянното местожителство на наемателя на женското куче.

8. Име на развъдник

Запазването на име на развъдник в МФК е задължително условие за извършването на развъдна дейност.  Заявка за защита на име на развъдник от МФК се прави от развъдчика чрез БКБК в БРФК. БКБК определя собствена такса за регистриране, включваща таксата на БРФК.
Не се разрешава в родословията на кученцата да се изписват имената на два развъдника. Ако кучето е съсобственост, то може да носи името само на един развъдник.
Кученца от женско куче, дадено под наем, трябва да се запишат с името на развъдника на наемателя или отговорното лице в случай на няколко наемателя за едно и също куче, ако не съществуват други писмени договорености между наемателя и наемодателя, заявени в БКБК,
 

VIII.Вноски

Вноските за издаване на родословия и другите необходими документи, издавани от БКБК и свързани със селекционно-развъдната дейност се определят от Управителния съвет на БКБК. Вноските за издадените от БРФК родословия се определят от БРФК.                                                                        ІХ. Нарушения

Нарушения на настоящия Правилник за селекционно развъждане се третират съобразно Устава на БКБК.

Х. Арбитраж

 За случаи, чиито еднозначни решения не се намират в този Правилник или членове на БКБК не могат да постигнат съгласие по изискванията на настоящия Правилник, се сезира УС на БКБК и Управителният съвет взима решение за всеки конкретен случай след изслушване на Отговорника по развъдна дейност и Комисията по развъдна дейност.


ХІ. Заключителни разпоредби

Настоящият правилник е съгласуван с Правилника за развъждане на БРФК, както и този на МФК. Обявяването за невалидни на части от този Правилник не води до невалидност на правилника за СР като цяло. При съмнения в смисъла и тълкуването на настоящия правилник всеки член на БКБК е длъжен да се обърне към Отговорника по развъдна дейност или към член на Комисията по развъдна дейност за разяснение.

 

 

ПСР е приет на заседание на ОС на БКБК с Решение, Протокол №2/18.03.2012 г. и допълнен на ОС на БКБК с Решения 2-9, Протокол №5/09.02.2013 г. Правилникът подлежи на изменения и допълнения.